Tag: ngăn ngừa côn trùng

Các phương pháp phòng chống côn trùng

Phòng chống côn trùng truyền bệnh phải là công tác của quần chúng, xã hội hoá công việc phòng chống, lôi cuốn cộng đồng tự giác tham gia. Vì mức độ phổ biến của côn trùng truyền bệnh liên quan