Tag: diệt mối táo sinh sản

Phương pháp diệt mối tái sinh sản

Giống như một con đực đã bay, giao phối và gần gũi với một con mối chúa cái thì được gọi là “ vua” ( Mối chúa đực). Sưu tầm và sử dụng kỹ thuật gen để xác định độ