Tag: côngr tình

Xử lý Mối cho công trình đang sử dụng bị Mối Xông

Bên cạnh việc sử dụng các trạm thu hút mối xung quanh nhà, đặt các hộp mồi nhử ngay trên mặt đất cũng đem lại hiệu quả rất tốt. Mồi nhử thu hút mối thợ, khi chúng tìm thấy nguồn